Thông báo mời CBCNV hưu trí về dự Buổi gặp mặt truyền thống chào Xuân năm 2019