Đại hội đồng cổ đông


Tờ trình miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 15/01/2019  Tải về
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 15/01/2019  Tải về
Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 15/01/2019  Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018  Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018  Tải về

Công bố thông tin


Tài liệu xin ý kiên cổ đông về miễn nhiệm và bổ sung KSV 17/01/2019  Tải về
Chấm dứt HĐLĐ với Kế toán trưởng 17/01/2019  Tải về
CBTT ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Habeco 15/01/2019  Tải về
CBTT về cử Thư ký của HABECO 19/12/2018  Tải về
CBTT Lấy ý kiếm cổ đông băng văn bản việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 18/12/2018  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018  Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 05/08/2016  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2015 13/07/2016  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 30/10/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2018 30/10/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018 28/08/2018  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 28/08/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2018 30/07/2018  Tải về

Điều lệ


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018  Tải về
Điều lệ habeco 13/06/2016  Tải về