Đại hội đồng cổ đông


ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017  Tải về
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017  Tải về
Tờ trình và phiếu lấy ý kiến V/v Lấy ý kiến cổ đông lần 2 08/11/2017  Tải về
Lấy ý kiến bằng văn bản V/v Miễn nhiệm thành viên và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 25/09/2017  Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 09/05/2017  Tải về

Công bố thông tin


CBTT đính chính văn bản CBTT số 903 ngày 30/10/2017 15/11/2017  Tải về
CBTT V/v Lấy ý kiến cổ đông lần 2 08/11/2017  Tải về
CBTT V/v Bổ sung một số thông tin tại BCTT Quý III năm 2017 30/10/2017  Tải về
CBTT kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16/10/2017  Tải về
CBTT V/v thay đổi tỷ lệ vốn tại Công ty cổ phần bao bì Habeco 26/09/2017  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 05/08/2016  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2015 13/07/2016  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 31/10/2017  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017 31/10/2017  Tải về
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (hợp nhất) 22/08/2017  Tải về
Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2017 (riêng) 22/08/2017  Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2017 28/07/2017  Tải về

Điều lệ


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 13/06/2016  Tải về
Điều lệ habeco 13/06/2016  Tải về