Đại hội đồng cổ đông


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 15/03/2018  Tải về
Thông báo dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/03/2018  Tải về
Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Nguyễn Văn Thu 05/02/2018  Tải về
ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017  Tải về
Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017  Tải về

Công bố thông tin


CBTT Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin 13/03/2018  Tải về
CBTT về việc thôi ủy quyền làm "Người công bố thông tin" 12/03/2018  Tải về
CBTT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 30/01/2018  Tải về
CBTT Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PTGĐ Bùi Trường Thắng 30/01/2018  Tải về
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 30/01/2018  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018  Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 05/08/2016  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2015 13/07/2016  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017 30/01/2018  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 30/01/2018  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 31/10/2017  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017 31/10/2017  Tải về
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (hợp nhất) 22/08/2017  Tải về

Điều lệ


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 13/06/2016  Tải về
Điều lệ habeco 13/06/2016  Tải về