Đại hội đồng cổ đông


Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018  Tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 29/06/2018  Tải về
Quy chế quản trị HABECO 29/06/2018  Tải về
Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 26/06/2018  Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/06/2018  Tải về

Công bố thông tin


CBTT của Habeco v.v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. 29/06/2018  Tải về
CBTT về thay đổi Người nội bộ của Habeco: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. 29/06/2018  Tải về
CBTT về Quy chế quản trị của Habeco 29/06/2018  Tải về
CBTT liên quan các Nghị quyết 06 và 08 năm 2018 của HĐQT Habeco 08/06/2018  Tải về
CBTT thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 25/05/2018  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018  Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 05/08/2016  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2015 13/07/2016  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018 27/04/2018  Tải về
Báo cáo tính chính hợp nhất Quý I năm 2018 27/04/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 10/04/2018  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 10/04/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017 30/01/2018  Tải về

Điều lệ


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09/07/2018  Tải về
Điều lệ habeco 13/06/2016  Tải về