Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/05/2018  Tải về
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 10/05/2018  Tải về
Thông báo: Lùi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 17/04/2018  Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 15/03/2018  Tải về
Thông báo dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/03/2018  Tải về

Công bố thông tin


CBTT của HABECO về Báo cáo thường niên năm 2017 14/05/2018  Tải về
CBTT v.v Habeco được chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 14/05/2018  Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC năm 2017 17/04/2018  Tải về
CBTT Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin 13/03/2018  Tải về
CBTT về việc thôi ủy quyền làm "Người công bố thông tin" 12/03/2018  Tải về

Báo cáo thường niên


Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018  Tải về
Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 07/02/2017  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 05/08/2016  Tải về
Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2015 13/07/2016  Tải về

Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2018 27/04/2018  Tải về
Báo cáo tính chính hợp nhất Quý I năm 2018 27/04/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 10/04/2018  Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 10/04/2018  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2017 30/01/2018  Tải về

Điều lệ


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 13/06/2016  Tải về
Điều lệ habeco 13/06/2016  Tải về